VVEASSIST

Samenstelling VvE

Een VvE is complex en bestaat uit veel verschillende delen. Hier leggen we je uit welke onderdelen dit zijn. Vragen? Neem contact op.

Samenstelling van een VvE

De VvE is geen groep mensen die zomaar in een vereniging is en verder niks doet. Binnen actieve VvE’s is altijd één, maar meestal een aantal samenwerkingsverbanden (eigenaren die in een groep iets voor de vereniging realiseren) te onderkennen. Zo kent een VvE altijd een algemene ledenvergadering (ALV), een bestuur en veelal ook enkele commissies. Helaas komen inactieve VvE’s nog vrij frequent voor. Ze worden daarom ook wel ‘slapende’ VvE’s genoemd

De structuur van de VvE en de regels, waar iedere eigenaar zich aan dient te houden, zijn terug te vinden in de Burgerlijke Wetboeken 2 en 5 én de Splitsingsakte (met hierin het Splitsingsreglement) en het HuisHoudelijk reglement.

Een VvE is niet een groep mensen die zomaar wat doet

vveassist-logo

Algemene Ledenvergadering (ALV)

De belangrijkste groep heet de ALV (Algemene Leden Vergadering). Dit is (hiërarchisch gezien) het machtigste orgaan binnen een VvE. Het zijn alle leden die minimaal 1x per jaar (wettelijk verplicht) bijeenkomen in een vergadering en die samen de feitelijke koers en het beleid van de vereniging bepalen en hun stem uitbrengen over de punten, die op de agenda staan.

Denk hierbij aan de hoogte van de servicekosten, wat dient er gedaan en geregeld te worden voor alle leden, waaraan worden de ingelegde servicekosten uitgegeven. Jaarlijks kan alleen de ALV goedkeuring geven aan de exploitatiebegroting van het voorbije jaar, de begroting voor het nieuwe jaar, af te sluiten contracten.

Bestuur van een VvE

Vervolgens dienen alle zaken, die in de ALV zijn beslist, ten uitvoer gebracht/geregeld te worden. Ook dit dient gecoördineerd te gebeuren. Daarom wordt er uit de leden van de VvE een (dagelijks) bestuur gekozen (meestal twee of drie personen), die dit gaan uitvoeren/coördineren. Ze bekleden hiervoor de rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester en staan als zodanig dan ook ingeschreven bij de KvK (Kamer van Koophandel).

De bestuursleden doen dus datgene, wat alle leden in de ALV hebben beslist. Ze krijgen hiervoor het mandaat en mogen vaak alleen binnen aangegeven marges zaken zelf beslissen.

Omdat deze bestuursactiviteiten (de uitvoering van de opgedragen beheertaken) vaak veel tijdrovende zaken betreffen, vele eigenaren overdag werken of op kleinkinderen passen en ’s avonds ook nog vaak drukke bezigheden hebben, is bij veel eigenaren hiervoor niet veel energie en animo over. Bovendien dient een bestuur over veel kennis te beschikken en is het takenpakket erg breed, omdat de uit te voeren zaken op vele gebieden liggen. Daarom wordt steeds vaker de hulp ingeroepen van een beheerorganisatie

''Tevreden over de ontzorgende diensten van VVEASSIST''
John Doe
Tim Janssen

Commissies van een VvE

Naast het bestuur kunnen door de ALV nóg twee groepen uit hun midden in het leven worden geroepen. Deze groepen worden ‘commissies’ genoemd. De eerste en meteen een bekende commissie is de kascontrolecommissie. Vaak is deze verplicht. De commissie moet minimaal uit 2 leden bestaan én de leden mogen geen deel uitmaken van het bestuur. Ze controleert de (financiële) jaarstukken van de vereniging en brengt verslag uit van haar bevindingen tijdens de ALV. Vervolgens adviseert zij de ALV om de gecontroleerde (financiële) jaarstukken goed dan wel af te keuren.

Worden de jaarstukken goedgekeurd, dan volgt een dechargeverlening aan het bestuur ten aanzien van het gevoerde financiële beleid en beheer over het afgelopen boekjaar. Dit betekent dat de ALV de verantwoordelijkheid van de resultaten en de gevolgen van het gevoerde beleid van het bestuur overneemt en het bestuur daardoor van alle verdere navraag en verantwoordelijkheid wordt ontheven. Of te wel het bestuur heeft zijn taak naar tevredenheid van de ALV uitgevoerd. Indien de jaarstukken worden afgekeurd, dan wordt er geen decharge verleend voor het gevoerde beleid/beheer en moet het bestuur zijn huiswerk opnieuw doen. De kascontrolecommissie controleert in een latere fase opnieuw, waarna (bij een positief advies) een een nieuwe ALV alsnog decharge kan worden gegeven.

Een tweede commissie, die vaak in het leven wordt geroepen, is de technische commissie. Deze commissie bestaat in het algemeen uit 1 of 2 personen die eenvoudige technische problemen oplossen en technische zaken aanpakken. Hierbij is te denken aan taken als het vervangen van lampen, bladvegen, sneeuw ruimen, het ontvangen van monteurs, enz. Indien er zich een eigenaar met een bouwkundige achtergrond in deze commissie bevindt, dan spreekt het voor zich, dat de werkzaamheden sterk kunnen variëren.

Direct contact met VVEASSIST?

VVEASSIST uw VvE laten beheren??

Kwaliteit

Vakkundig

Wat is een akte van splitsing?

Een akte van splitsing is de basis van een VvE lees hier wat dit inhoudt.

Appartementsregels

Wat zijn de verschillende regels die gelden voor appartementen? Lees hier meer.

Samenstelling VvE

Een VvE bestaat uit verschillende elementen. Hiervan moet u goed op de hoogte zijn. Lees hier waaruit.