• 1

Basispakket kleine VvE's

..

Nr.  Taak Taakomschrijving
EENMALIGE TAKEN T.B.V. TAKEN IN BASISPAKKET KLEINE VvE's:
1 Opstellen ledenregister (eigenaren) Inrichten van het elektronisch ledenregistratiesysteem
5 Opzetten boekhoudkundige administratie Inrichten van het elektronisch boekhoudkundig systeem
TAKEN BASISPAKKET KLEINE VvE's:
2 Actualiseren ledenregister Nieuwe leden registreren + oude leden archiveren
6 Beheer bankrekening(en) In overleg met Bestuur beheren van de bankrekening(en) van de VVE. Overschotten op de rekening courant worden periodiek overgeboekt ten gunste van de spaarrekening van de VVE (t.b.v. het reservefonds), tekorten worden vanuit de spaarrekening aangevuld.
7 Muteren financiële administratie Boeken van de ontvangsten + verrichte betalingen
8 Verrichten betalingen Betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende kosten en lasten.
Betaling vindt alleen plaats na controle en akkoord Bestuur
9 Incasseren inkomsten Incasseren ledenbijdragen (servicekosten) en andere inkomsten buiten de lopende begroting op een bankrekening op naam van de Vereniging.
10 Signaleren achterstallige ledenbijdragen Het bewaken/signaleren van optredende achterstanden + informeren bestuur.
Achterstallig = NIET betaald binnen 10 werkdagen na vervaldatum
21 Signaleren overschrijdingen jaarbegroting Overschrijdingen op de begroting vaststellen + informeren bestuur
11 Opstellen jaarrekening (financiële verantwoording over afgeronde boekjaar) voor de leden-vergadering. Deze en andere informatie wordt gebundeld tot een boekje voor ieder verenigingslid. Verantwoording financiële resultaten van het afgesloten boekjaar middels
  • een exploitatierekening (+ toelichting)
  • balans (+ toelichting)
  • overzicht verdelingsfactor vermogen (box-3)
  • indien gewenst: Beknopt of uitgebreid overzicht met de geldstromen
20 Opstellen nieuwe jaarbegroting Raming alle verwachte inkomsten/uitgaven nieuwe boekjaar (evt. m.b.v. de MJOB). Opstellen ter goedkeuring van de ledenvergadering. 
23 Berekenen periodieke bijdragen Berekenen servicekosten als resultante van inkomsten / vaste jaarlijkse uitgaven / te reserveren - en uit te geven bedragen. Ter goedkeuring van de ledenvergadering
12 Toelichten kascontrolecommissie Voorbereiden + toelichten gegevens aan de leden van de kascontrolecommissie (controle financiële gegevens, als bankafschriften, bonnen en relevante documentatie)
50 Toelichten financiële zaken op de ALV (Algemene Leden Vergadering) Toelichten balans, exploitatierekening, begroting, hoogte ledenbijdrage (en evt. MJOB)
  7 x 24 uur inzage VVE-gegevens Inlogfaciliteiten op de site www.vveassist.nl t.b.v. inzien gegevens eigen VVE
51 Archiveren alle verenigingsbescheiden Actualiseren digitaal en papieren archief met alle relevante documenten. Bewaartermijn: 7 jaar. Ter inzage aan door VVE toegewezen personen
24 Herinneren niet-betalers van servicekosten Niet-betalers 2x herinnering sturen begin 3e + 4e week na vervaldatum
25 Inschakelen incassobureau Aanmaning via incassobureau regelen. Kosten zijn voor de betreffende eigenaar. Dit gebeurt eerst na informeren en schriftelijke goedkeuring van het VVE-bestuur

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.