• 1

Bestuurlijk

..

 Domein Nr.  Taak Taakomschrijving
Domein
LEDEN 
1 Opstellen ledenregister (EENMALIG) Inrichten van een elektronisch ledenregistratiesysteem
2 Actualiseren ledenregister Nieuwe leden registreren + oude leden archiveren
3 Nieuwe leden verwelkomen en informeren Over hoogte servicekosten, hoe deze te voldoen en per wanneer, samenstelling/bereikbaarheid bestuur, laatste jaarstukken, notulen, lopende begrotingen, reglementen en extra diensten
4 Hulp bij eigendomsoverdrachten (kosten VERKOPER) Verstrekken gegevens bij eigendomsoverdracht aan notaris en/of makelaar (kosten VERKOPER), zoals periodieke bijdrage, opstellen eventuele bijdrage-achterstand verkoper, grootte financiële reserves). Inclusief informeren Bestuur over de mutatie.

..

 Domein Nr.  Taak Taakomschrijving
Domein 
VERZEKERINGEN

VVEASSIST zal als professioneel VVE-beheerkantoor vanaf 24-12-2015 als gevolg van nieuwe AFM-regelgeving (Autoriteit Financiële Markten) NIET meer ADVISEREN (= het aanbevelen aan een specifieke VVE van een specifiek produkt van een specifieke verzekeringsaanbieder) en BEMIDDELEN (= alle werkzaamheden gericht op het tot stand brengen van een overeenkomst tussen een klant en een verzekeringsaanbieder) bij het tot stand brengen van een verzekeringsovereenkomst!

Alléén contactgegevens van de VVE (te weten: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres) worden op verzoek van de VVE doorgegeven aan een door de VVE bepaalde verzekeringsmaatschappij/tussenpersoon)! VVEASSIST zal dus NOOIT inhoudelijk oordelen over - of inhoudelijke betrokkenheid hebben met een (tot stand te brengen) verzekeringsovereenkomst!
Dit zal door het bestuur van de VVE zelf moeten worden doorgegeven/geregeld.

VVEASSIST zal (na contact hierover te hebben gehad met de AFM) de hieronder beschreven activiteiten gewoon blijven uitvoeren!

 
43 Controle op verzekeringen Welke verzekeringen heeft een VVE? Wat is vereist volgens de Splitsingsakte? Checken wat verzekeringstechnisch is afgedekt? Is tussentijds opzeggen mogelijk? Dit alles bespreken met het bestuur en/of leden. 
44 Controle of herstel/onderhoudswerk verzekeringswerk is Checken of uitgevoerd herstel-/onderhoudswerk verzekeringswerk is. Valt dit onder één van de lopende VVE-verzekeringen? Dit bespreken met het bestuur en/of de leden
45 Behandelen assurantie- en/of schadeclaims en volgen van de  schadeafwikkeling Een schadeformulier invullen, schades namens de VVE melden bij + contact opnemen over de schade-afhandeling (= status opvragen) met de assurantietussenpersoon/verzekeringsmaatschappij, het bestuur van de VVE inlichten t.a.v. de progressie van de schadeafhandeling. Schades, waarmee hoge bedragen zijn gemoeid: Goedkeuring en besluit van de vergadering is vereist (i.v.m. wijze van uitvoering t.a.v. herstel)
46 Innen verzekeringsgeld Innen verzekeringsgelden, informeren VVE over gehele geldafhandeling en schadeverloop, vergoede schades opnemen in de boekhouding/jaarrekening.

..

 Domein Nr.  Taak Taakomschrijving
Domein
BESTUREN
47 Voorbereiden/organiseren Jaarvergadering (samen met bestuur van de VVE) Samenstellen uitnodiging, agenda, stemmingen voorbereiden, toesturen vergaderstukken (agenda (15 dagen voor vergadering), machtigingsformulieren (volmachten), notulen vorige ALV, financiële stukken, regelen vergaderruimte (na akkoord bestuur)
48 Voorzitten Jaarvergadering  
49 Notuleren Jaarvergadering  Opstellen notulen van de jaarvergadering, aanleggen besluiten- en actiepuntenlijst, beschikbaar stellen (na goedkeuring bestuur) aan bewoners (mail/papier) binnen 2 weken
50 Toelichten financiële zaken op de vergadering van eigenaars Toelichten jaarcijfers, begroting, MJOB en hoogte ledenbijdrage
51 Archiveren alle verenigingsbescheiden Actualiseren digitaal en papierenarchief met alle relevante documenten. Bewaartermijn: 7 jaar. Ter inzage aan door VVE toegewezen personen
52 Beantwoorden vragen leden Vragen dienen ingediend te worden bij het Bestuur, die ze mailt naar VVEASSIST. Antwoorden van VVEASSISTlopen via Bestuur terug naar bewoner. Zo is bestuur steeds geinformeerd en voorbereid op te factureren kosten
53 Organiseren extra ingelaste ledenvergaderingen Optioneel. Inclusief opstellen agenda (met bestuur), versturen van de stukken, voorzitten van de vergadering
54 Begeleiden en ondersteunen bestuur Eventueel middels inzage geven in gehele administratie
55 Bijwonen losse bestuursvergaderingen Indien gewenst en o.v.v. bestuur.
De eerste keer zijn geen kosten verschuldigd!
56 7 x 24 uur inzage in de eigen VVE-gegevens Inlogfaciliteit voor elke eigenaar op de site www.vveassist.nl t.b.v. inzien gegevens eigen VVE

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.