• 1

Disclaimer

VVEASSIST besteedt veel aandacht en zorg aan de samenstelling van zijn website. Desondanks is het mogelijk dat informatie, die op deze site wordt gepubliceerd, onvolledig of achterhaald is.

De informatie op www.vveassist.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde op korte termijn worden aangebracht.

Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag/mogen door bezoekers niet openbaar gemaakt of verveelvoudigd worden (ook niet via een eigen netwerk). Hiervoor dient vooraf schriftelijke toestemming aan VVEASSIST gevraagd te worden.

VVEASSIST kan er niet voor instaan dat de informatie op www.vveassist.nl altijd geschikt is voor het doel, waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

VVEASSIST sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.vveassist.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.vveassist.nl te kunnen raadplegen.

Ondanks deze formele informatie wensen wij u veel genoegen bij het bezoeken van onze website.

VVEASSIST

E-mail


K

Aanvragen offerte

Vraag voor uw VvE een offerte aan, zodat wij voor de taken die u wenst uit te besteden, een passend en aantrekkelijk aanbod kunnen doen.

m

Contact

Heeft u een vraag? Neem contact met ons op via ons contactformulier of bel even:
06 - 393 15015.

Q

Login

Klik op LOGIN om de gegevens van uw Vereniging van Eigenaren te bekijken.